Menu
Městys Cítoliby
MěstysCítoliby

OBSAZENOST DD k 18.9.2023

Historie

Historická budova se nachází v centru městyse, v Zeměšské ulici, č.p. 219, parcelní číslo 246, stavba na katastrálním území Cítoliby, č. 617822. Účelem rekonstrukce objektu je vytvoření dosud nevyužitých prostor občanské vybavenosti. Část budovy, která bude rekonstruována (hlavní sál) je zcela nefunkční. Velká budova je částečně využita úřadem městyse jako kancelářské prostory. Významnou část budovy zaujímá hlavní sál, který již bezmála 20 let nemůže být využit pro jeho dezolátní stav. Sál je od konce osmdesátých let rozestaven. Tehdy byla zahájena sanace havarijního stavu. Objekt byl podepřen ocelovou konstrukcí, ale práce nebyly dokončeny. I přes rozsáhlé investice do budovy není sál doposud použitelný. Současný stav sálu neumožňuje využití pro účel, pro nějž byl v meziválečném období 20. století postaven. Nyní je sál využíván jako skladiště. Projekt koncipuje multifunkční využití, a to díky velmi rozsáhlému zázemí, který vytvoří i prostory kluboven a archivů. Hlavní sál bude mít svůj foyer, ale také balkony a jeviště. Objektu bude navrácena funkce, k níž byl určen. Vznikl z iniciativy dělnického hnutí meziválečném období. Objekt je chráněnou kulturní památkou. Dělnický dům bude plně funkčním kulturním a technickým zázemím obce Cítoliby. Obdobný dům, který by splňoval takovou funkci není. Kulturní akce jsou pořádány obcí i zde činnými spolky v provizorních podmínkách, např. v tělocvičně (sokolovně), garážích sloužících dobrovolným hasičům apod. Projekt je umístněn v centru obce vedle obecního úřadu, bude tím proto podpořena i identita městyse. Pozemek i budova je v majetku obce.

Dělnický dům je s Cítoliby spjat v historických vazbách, a proto je navrácení jeho původního účelu velmi prioritní. Svou významovou roli má i poptávka po komunitních akcích, slavnostech a soutěžích, při kterých se formuje venkovská soudržnost, která je pro život v malých sídlech nezbytná. Svůj vliv má i vývoj samotného projektu, k objektu je přidružena i zahrada, kterou Městys Cítoliby opravil, instaloval prolézačky, a proto se zde pozvolna rodí kulturně – oddechový areál, kde se setkávají občané Cítolib různých generací, což je velmi příznivé. Realizace projektu tedy bude jakýmsi završením záměru takovéhoto areálu. Velký sál s multifunkčním využitím v Cítolibech zatím chybí, a proto je ho velmi zapotřebí. Četné aktivity jsou pomocí aktivních obyvatel (nejen pracovníky obcí), členů spolků pořádány mnohdy v provizorním či nevhodném prostředí, nebo v příliš velkém riziku nepříznivého počasí, jsou-li konány venku. Představitelé městyse vyvíjejí silnou iniciativu k tomu, aby se Cítoliby nestaly suburbánním prostorem přilehlých Loun a existujících nebo plánovaných průmyslových zón. Na významu začíná mít i blízkost města Prahy, jejíž dostupnost se zkrátí rozšířením silnice R7, na níž Cítoliby leží.

Hlavním smyslem projektu je proto „udržet v Cítolibech aktivní život občanů“, kterým není lhostejné, kde žijí, dokáží se společně bavit a tvůrčím způsobem přemýšlet, nebýt izolovaní jen za plotem a zdmi svých domků.

1Stavba domu je spjata s jedinečnou historickou tradicí dělnického hnutí meziválečného období. Stavba byla uskutečněna z dobrovolných příspěvků do „Družstva pro vystavění dělnického domu. Poprvé byl sál otevřen v roce 1921. Dělnický dům byl postaven jako projev přirozené potřeby sdružovat se a kultivovat komunitu. Hlavní sál se stal krátce po jeho otevření velmi významným zázemím pro kulturní činnost v městyse Cítoliby i jeho blízkých obcí. Založen byl ochotnický divadelní spolek, který svou činnost ukončil až v šedesátých letech 20. století. Hluboce zakořeněnou divadelní a kulturní tradici nepřetrhla ani započatá, ale nedokončená rekonstrukce Dělnického domu, k níž bylo přistoupeno v 80. letech. Byly provedeny novodobé přístavby k historickému domu, ale hlavní sál zůstal do dnešních dnů rozbourán a nedostavěn. Cítoliby ztratily velmi významnou část svého zázemí, jež dodávalo obci image a poskytovalo dobré podmínky pro kulturní vyžití. Již přes dvacet let se Cítoliby potýkají s absencí velkého sálu. Iniciativa občanů však neupadla a společenské akce se konají dále, ovšem v nevyhovujících podmínkách.

O veliké poptávce po kulturních akcích svědčí jejich hojné pořádání městysem nebo různými spolky (Sbor dobrovolných hasičů či Sportovní klub). Občané velmi často jezdí za divadelními představeními do blízkých měst. Bude-li projekt realizován, bude k dispozici i divadelní podium, které je schopno vyhovět i představení hostujícího hereckého souboru. Klubová činnost, přednášky a literární čtení jsou v obci také velmi oblíbené. Akce pořádají zmíněné spolky i jednotlivci. Zajímavým je však i Klub 6-99, který sdružuje pro zájmovou činnost, vyprávění a ruční práce seniory i mládež. Tito všichni jsou na projektu velmi zainteresováni a podporují jej, jelikož sálu, nebo kluboven budou využívat.

Dělnický dům byl po transformaci v devadesátých letech navrácen do majetku městyse. Od tohoto okamžiku bylo cílem navrátit objektu jeho původní funkce. Průběžně dle svých možností do objektu bylo investováno z vlastních prostředků i z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kromě nepoužitelného traktu hlavního sálu a potřebného zázemí se již v domě nyní nachází zcela funkční úřadovna městského úřadu a pošty, menší sál pro konání schůzí a zastupitelstev a restaurace. Objekt má také nádvoří, které bylo v roce 2007-2008 revitalizováno. Účelem je navrácení významu dělnického domu, aby byl přirozeným centrem setkávání, formování občanské iniciativy a uspokojování sociálních a kulturních potřeb.

Výchozími podmínkami jsou již uskutečněné investice. V roce 2006 bylo do domu investováno Kč 1 444 tis. Byla vyměněna střešní krytina, okna a dveře, hromosvod a byla zrekonstruována chráněná fasáda. Projekt završí velmi rozsáhlé dílo, které obec pomocí dotačních a vlastních prostředků postupně naplňuje již celou řadu let. Účelem projektu je navrátit historické budově její funkčnost a spojit je s funkcemi dalšími. Podstatou rekonstrukce by mělo být i rozšíření a zkvalitnění zázemí pro realizaci kulturních, vzdělávacích, společenských a jiných aktivit. Záměrem Městyse Cítoliby je včlenit do centra obce multifunkční objekt, aby se stal přirozeným kulturním a společenským centrem. Tak se dosáhne celkové rehabilitace historického areálu, který bude sloužit ve shodě s posláním poskytovaných veřejných služeb. V roce 2007 byl na budově zbudován hromosvod v hodnotě 69 tis. Kč. V témže roce se provedly drobné opravy v přístavcích a postupné vyklízení dvora tak, aby zde mohla vzniknout vícefunkční zelená klidová zóna ve středu městyse. Proběhla úprava nádvoří, vysazeny stromy a keře vytvářející příjemné zelené ohraničení zahrady, byly osety trávníky a upraveny chodníky. Nyní je klidová zóna již v provozu a za teplých dnů je hojně využívána.

Technické a technologické řešení projektu:

Uvedené technologické řešení nebylo řešeno alternativně. Tato jediná varianta byla maximálně přizpůsobena kritériím: očekávané funkčnosti, kvality a minimálním nákladům.

Stavební úpravy jsou prováděny na stávajícím půdorysu stavby postavené v roce 1921 a do dalších novodobých přístaveb nezasahuje. Projekt je včleněn do částečně funkční budovy, kde se nachází úřadovna městyse, pošty a knihovna. V novodobé přístavbě k hlavní lodi (sálu) stavby je nyní oddělená restaurace. Tyto funkční celky zůstanou projektem nedotčeny. Hlavní sál (projekt) zahrnuje velkou plochu budovy. Objekt sloužil svému účelu, tj. pořádání tanečních zábav. Koncem 80. let byla provedena sanace havarijního stavu – sejmutí balkonů, sanace krovu ocelovými prvky, odstranění podlahy. V roce 2006 byly opraveny fasády a provedena kompletní výměna oken.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je zajištěno na místě. Rekonstrukce sálu je v souladu s územním plánem obce. Výstavba nevyžaduje žádné podmiňující investice a jiná opatření v dotčeném území. Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců.

Statistické údaje stavby:

Zastavěná plocha rekonstrukce: 511,7m2

Obestavěný prostor stávající: 3.582m3

Obestavěný prostor navržený: 3.582m3

Náklady na výstavbu (2.800,- Kč/m3): 10.392,5 tis. Kč

Stávající stav staveniště:

V současné době je pozemek přiléhající k rekonstruovanému objektu volný. Realizace projektu vylučuje kácení vysoké zeleně. Staveniště se nachází uvnitř zastavěného území, určeného územním plánem sídelního útvaru k obytné zástavbě.

(Cítolibský zpravodaj 2/2011)

Současné vedení městyse Cítoliby rozhodlo dokončit opravu Dělnického domu, která byla započata již před více než 20ti lety. Vzhledem k tomu, že šestiletá snaha získat na opravu dotaci, či grant z evropských fondů byla neúspěšná (podali jsme celkem čtyři žádosti a všechny byly zamítnuty a pokaždé z jiného důvodu), odsouhlasilo Zastupitelstvo městyse Cítoliby na svém 6. veřejném zasedání dne 25.10.2011 provedení investiční akce „Rekonstrukce hlavního sálu Dělnického domu v Cítolibech“ z vlastních finančních prostředků městyse a s využitím úvěru.

Výzva k veřejné zakázce byla na úřední desce vyvěšena 2.12.2011, administrací veřejné zakázky byl pověřen ing. Jan Tomek, který pro Městys Cítoliby zajistil již v minulém období administraci veřejné zakázky na pořízení hasičského vozu CAS Tatra T815. Do soutěže se přihlásilo celkem 5 firem: Refilsta Louny, Lounská Stavební Louny, Stavum Louny, PKS Praha, Podhola Podbořany. Vítězem se stala firma Lounská Stavební za cenu 7.951.200,- Kč.

Po podpisu smlouvy bylo dne 26. ledna 2012 předáno staveniště pro realizaci rekonstrukce. Následně byly zahájeny stavební práce v souladu s harmonogramem stavby. V počáteční fázi byly prováděny bourací a hrubé stavební práce včetně rozvodů potrubí vody, ústředního topení a kabelových rozvodů elektro, slaboproudu a internetu zabudovaných pod omítky a do podlah. Následně byly provedeny omítky stěn a stropů, betonové podlahy, montáž vzduchotechniky, montáž sádrokartonových konstrukcí stropů včetně tepelné izolace, obklady a dlažby.

Součástí prací je i rekonstrukce „přístavby“ (část Dělnického domu, kde již v minulém období měla své zázemí knihovna a v období budoucím se do něj opět knihovna vrátí). Zde byla provedena montáž konstrukce krovu nové sedlové střechy a tím bylo vyřešeno neustále se opakující zatékání do stávající pultové střechy.

V těchto dnech prováděla odborná firma montáž stropních sálavých panelů a osvětlovacích těles. Postup prací odpovídá předloženému a odsouhlasenému harmonogramu stavby s termínem dokončení zakázky k 31.10.2012.

(Cítolibský zpravodaj 1/2012)

Městys

Svátek

Svátek má Leoš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Nepřehlédněte

TÁBOR

předchozí ročníky:

Pravidelné akce

klub69

SKCkočárkoik

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Najdete nás také zde

facebook

insta

Rozpočet městyse

rozpocet

Monitor - kompletní přehled veřejných financí

Zveřejnění

profil zadavatele veřejných zakázek


Usnesení Zastupitelstvaa rady Obce

Městys Cítoliby