Menu
Městys Cítoliby
MěstysCítoliby

Nadační fond K.B.Kopřivy

Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy Cítoliby byl ke dni 1.1.2000 zřízen dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, upravením statutu Nadace Karla Blažeje Kopřivy Cítoliby, registrované dne 28.1.1993 Okresním úřadem Louny. Nadace byla zřízena obcí Cítoliby 11.12.1992.

V názvu nadačního fondu je jméno cítolibského skladatele a varhaníka Karla Blažeje Kopřivy (1756-1785), velmi talentovaného a vzdělaného umělce se širokým rozhledem. Byl jedním z nejlepších žáků známého pražského varhaníka a skladatele Josefa Segerta.

Účelem Nadačního fondu Karla Blažeje Kopřivy je rozvoj duchovních hodnot a ochrana kulturních památek a tradic v obci Cítoliby.

číslo účtu u Poštovní spořitelny a.s. pro zasílání příspěvků: 154440340/0300

Činnost Nadace Karla Blažeje Kopřivy 

samostatné akce nadace

akce na jejichž zajišťování  se nadace spolupodílela

cyklus koncertů Českého rozhlasu

Výroční zpráva NF za rok 2014

Nadační fond K. B. Kopřivy je v roce 2013 řízen tříčlennou správní radou ve složení Jaroslav Bárta – předseda, Eva Parkmanová – místopředseda a Alena Němcová – člen SR. Kontrolním orgánem je revizorka Alena Petržilková, pokladní Eva Horáčková.

Majetek Nadačního fondu činil k 31. 12. 2013 78.463,24 Kč. Hospodaření nadačního fondu za rok 2013 vykazuje zisk 2 615.94 Kč. Částka se skládá ze zisku z koncertu 28.12.2013 ve výši 2 548.00 Kč a zisku  provozní režie 67.94 Kč.

Rok 2013 byl zasvěcen především přednáškové činnosti  kterou vykonával především předseda NF Jaroslav Bárta:

8.1.2013 přednáška pro Spolek rodáků a přátel města Loun v kongresovém sále Městské knihovny Louny na téma: „Významné cítolibské osobnosti 19.století“. Obsahem přednášky byly život a dílo architekta Josefa Mockera a akademického malíře Václava Sochora. Přítomno bylo 35 posluchačů.

31.1.2013 1.cyklus přednášek na téma: „Masopust“, která byla pořádána v klubovně cítolibské knihovny. Přítomno bylo 12 posluchačů.

13.3.2013 přednáška pro Rodáky města Loun a okolí žijící v Praze, konané v Domě odborů v Praze na téma: Život a dílo architekta Josefa Mockera a akademického malíře Václava Sochora. Přítomno 38 posluchačů.

14.3. a 21.3.2013 (po oba dny v 9.30 hod. - dvě přednášky (dva ročníky) pro studenty Třetího věku při Městské knihovně v Lounech na téma: Život a dílo architekta Josef Mockera a akademického malíře Václava Sochora. Přítomno celkem 34 studentů.

21.3.2013 2.cyklus přednášek na téma: „Velikonoce“, která byla pořádána od 17.00 hod. v klubovně cítolibské knihovny. Přítomno 14 posluchačů.

3.5.2013 přednáška na téma život a dílo akademického malíře Václava Sochora v hlavním sále Dělnického domu. Zúčastnilo se jí 36 posluchačů.

24.5.2013 „Noc kostelů“ v kostele sv.Jakuba Většího v Cítolibech. Obsahem byl výklad k historii kostela a jeho uměleckým dílům. Zúčastnilo se 7 účastníků.

31.5.2013 přednáška na téma život a dílo architekta Josefa Mockera v hlavním sále Dělnického domu . Cítoliby. Zúčastnilo se 34 posluchačů.

6.6.2013 se v hlavním sále Dělnického domu uskutečnila přednáška paní Jaroslavy Juklíčkové z Prahy  o její cestě do Santiaga Compostela ve Španělsku. Přítomno 10 posluchačů.

21.9.2013 v předsálí Dělnického domu v Cítolibech se od 18.00 hod. uskutečnila beseda s hudebním skladatelem PhDr. Zdeňkem Šestákem na téma „ Cítolibští mistři 18.století“. Přítomno bylo 42 posluchačů.

Přednáška Z. Šesták

29.9.2013 pro obec Chlumčany uspořádána ve vlčické kapličce sv.Václava připomínka 120. výročí vysvěcení kaple a její předání rodem Sochorů z Cítolib obci Vlčí v roce 1893. Předání obci se uskutečnilo 28.září 1893. Připomínky se zúčastnilo se kolem 40 místních občanů.

27.10.2013 na srazu rodáků Cítolib v Dělnickém domě pronesena připomínka o historii spolkové činnosti v městysu.

Jediný koncert pořádaný NF v roce 2013 se uskutečnil 28. prosince v kostele sv. Jakuba Většího. S Ročovským pěveckým sborem vystoupily i dětské sbory Skřivánci, kteří spolupracují se Základní školou ve Školní ulici v Lounech, a Notičky, které jsou složeny z žáků Základní umělecké školy v Lounech. Bylo plně obsazeno všech 24 kostelních lavic a další posluchači stáli po obou stranách hlavní lodi. Kvalifikovaným odhadem bylo přítomno 190 až 200 osob, což se projevilo na finančním výsledku koncertu. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 6 208,- Kč, náklady činily 3 695,- Kč,  takže zisk Nadačního fondu byl 2 548,- Kč.

koncert 28.12.2013

Předseda Nadačního fondu Jaroslav Bárta se též věnoval průvodcovské činnosti.

8.8.2013 spolupráce s agenturou Digon Louny při natáčení besedy s PhDr. Šestákem v kostele sv. Jakuba Většího o jeho badatelské a skladatelské činnosti. Beseda byla zaznamenána vizuální technikou.

13.8.2013 pan Hora s manželkou a dcerou – prohlídka památek na návsi a v kostele sv. Jakuba Většího s výkladem.

5.9.2013 žáci Středního odborného učiliště a Střední odborné školy v Žatci – prohlídka památek v kostele sv. Jakuba Většího a seznámení s historií mětyse. Zúčastnilo se 22 žáků.

10.10.2013 cestovní agentura Prima Via Plzeň – prohlídka památek v kostele sv. Jakuba Většího s výkladem. Zúčastnilo se 49 návštěvníků.

14.11.2013 Třetí věk při Městské knihovně Louny – prohlídka památek v kostele sv. Jakuba Většího s výkladem. Zúčastnilo se 35 studentů.

V roce 2012 je Nadační fond řízen tříčlennou správní radou ve složení Jaroslav Bárta, Eva Parkmanová a Alena Němcová. Kontrolním orgánem je revizorka Alena Petržilková, která zajišťuje činnost v působnosti dozorčí rady. Majetek Nadačního fondu činil k 31.12.2012  67.447,30 Kč.

Činnost Nadačního fondu je rozdělená do tří kategorií – pořádání koncertů, průvodcovská činnost a přednášková činnost. Koncert byl v roce 2012 uspořádán pouze jeden a to „Vánoční kolíbání“ dne 25. 12. v kostele sv. Jakuba Většího v podání Cum Amore – Kateřina Štolová – zpěv, Martina Podaná – varhany, klavír a jako hosté vystoupili Miloslav Wainer – housle a Petr hora – zpěv.  Na programu byly např. skladby: Slavíček od Jakuba Jana Ryby, Ave Maria od Franze Schuberta, O Holy  Night od Adama Adolphe, Vánoční noc od Adama VáclavaMichny a další.

koncert 2012

Předseda nadačního fondu a zároveň průvodce Jaroslav Bárta od dubna do října roku 2012 celkem 14x provedl zájemce po cítolibských památkách, např. 3. 4. 45 studentů Pedagogického lycea v Mostě, 18. 4. 45 studentů Akademie výtvarných umění v Praze, 30.4.členy Klubu přátel rozhleden, 21. 8. 11 pracovnic Městské knihovny Klatovy, 26. 8. autobusový zájezd (42 účastníků) ze Spolkové republiky Německo, 13. 9. 15 studentů 2. Ročníku II. cyklu univerzity Třetího věku při Městské knihovně v Lounech a dále jednotlivé návštěvníky Cítolib. V květnu pan Bárta doprovázel děti z místní ZŠ při zájezdech po stopách významných rodáků. Dne 16. 5. do Vlčí a 30. 5. do Prahy, kde společně navštívili Katedrálu sv. Víta, kde byly děti upozorněny na plastiku cítolibského architekta Josefa Mockera. Zájezd pokračoval návštěvou hřbitova na Vyšehradě, kde je Mockerův hrob. K jednotlivým památkám zajišťoval člen správní rady NF zasvěcený výklad. Přednášky uspořádal NF K.B. Kopřivy celkem čtyři, dvě byly pro děti z místní ZŠ a to na téma Významné osobnosti Cítolib (13.2.2012) a Velikonoce, jejich vznik, zvyky a pranostiky(3.4.2012). Dne 7. 2. 2012 se konala přednáška pro členy pražské pobočky Spolku přátel města Loun a okolí v Domě odborových svazů na Vinohradech na téma „Nadační fond K.B. Kopřivy a akademický malíř Václav Sochor“. Poslední byla dne 1. 6. Přednáška v rámci akce „Noc kostelů“ zaměřená na historii kostela sv. Jakuba Většího a umělecká díla M. B. Brauna. Součástí byly ukázky reprodukované hudby Václava Jana Kopřivy a jeho syna Karla Blažeje. Přednášejícím byl ve všech případech pan J. Bárta.

Majetek Nadačního fondu činil k 31.12.2011 62.124,44 Kč.

25.12.2011 Vánoční koncert „Čas radosti, veselosti“ v podání souboru Trio Cum amore.

19.10. a 1.11.2011 – spolupráce s Národním památkovým ústavem Ústí nad Labem při dokumentaci vnitřního vybavení kostela sv. Jakuba Většího v Cítolibech (7 hodin).

15.10.2011 8. Autorský flétnový koncert Základní umělecké školy Louny. Pod vedením Jany Sečanské vystoupily flétnové soubory Flautini Piccoli a Collegium Flautini. Premiérově zde zazněla „Cítolibská suita“ Vlasty Bachtíkové a „Do třetice všeho dobrého“ Pavla Jurkoviče. Tyto skladby byly napsány přímo pro flétnové soubory paní Sečanské, která s úspěšnými skladateli několik let spolupracuje. Jako host vystoupila sopranistka Kateřina Štolová, kterou na varhany doprovodila Martina Podaná.

koncert 2011koncert 2011koncert 2011

11.10.2011 Přednáška PhDr. Kaisera na téma „Putování do Santiaga Compostela“ společně se Spolkem rodáků města Loun a okolí v lounské knihovně.

14.09.2011 Přednáška předsedy NF p. Jaroslava Bárty pro pražskou pobočku Spolku rodáků města Loun a okolí v budově Odborových svazů v Praze na náměstí W. Churchila na téma „Barokní Cítoliby – minulost a současnost“.

24.07.2011 Koncert Musica da Chiesa ve spolupráci s Městysem Cítoliby.  

V sobotu 18. prosince 2010 od 16.00 hodin se konal předvánoční koncert s názvem „Zvěstujeme Vám radost“, na kterém účinkovali: Kateřina Štolová – Wainerová – zpěv, Martina Podaná – varhany, Miroslav Sochr – zpěv a Miloslav Wainer – housle, zpěv. Na koncertu, kterého se zúčastnilo 53 posluchačů, zazněly skladby Jakuba Jana Ryby, Eduarda Treglera, Johana Sebastiana Bacha a dalších skladatelů. Součástí koncertu byly též české vánoční koledy.

Romská poradkyně ve spolupráci s městysem Cítoliby uspořádala v Dělnickém domě v pátek 3. prosince 2010 pro romské děti mikulášskou nadílku, na které zástupce nadačního fondu p. Bárta seznámil děti a jejich rodiče s legendou o sv. Mikuláši, sv. Barboře a vzniku Vánočních svátků.

Ve středu 27. října 2010 navštívilo obec 26 členů Senior klubu z Loun. Zástupce nadačního fondu jim poskytl výklad k cítolibským památkám.

V pátek 10. září 2010 v době od 18.30 do 19.00 seznamoval zástupce nadačního fondu 40 účastníků zájezdu, který pořádala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, s památkami v kostele sv. Jakuba Většího a v krátkosti i na návsi. Společnost pořádala třídenní zájezd po lounsku a krátce navštívila i Cítoliby. Návštěvníci měli informace o historii i uměleckých památkách. Pro krátkost návštěvy a únavu z vykonané cesty nemohli již shlédnout vše. Zajímali se o hudebníky 18. Století, chtěli vidět pamětní desku na staré cítolibské škole, projít si upravenou náves, vidět pamětní desky Josefa Mockera a Václava Sochora. Loučili se slovy: „Do roka a do dne v Cítolibech“.

V neděli 27. června 2010 byla nadačním fondem pro cítolibské občany uspořádána vycházka po památkách na návsi včetně kostela sv. Jakuba Většího. Zúčastnilo se jí 18 občanů. 

V sobotu 26. června 2010 navštívilo kostel sv. Jakuba Většího 45 účastníků zájezdu z Peček a Poděbrad. Vedoucí zájezdu přečetl přítomným stručnou historii obce, věnoval se uměleckým památkám a hudební historii. Svůj výklad čerpal z knih PhDr. Roedla a PhDr. Šestáka. Po výkladu si na svém přístroji přehráli dvě skladby: Allegro ze Sinfonia ex A od Jana Adama Galiny a Aria in Dis od Karla Blažeje Kopřivy. Na přání účastníků zájezdu zástupce nadačního fondu poskytl informace k uměleckým dílům v kostele sv. Jakuba Většího. Poté přítomní shlédli s výkladem sochy: Víra, Chronos, sloup Nejsvětější Trojice a panny Marie z roku 1715 a sloup Nejsvětější Trojice z roku 1680.

Ve čtvrtek 25. května 2010 navštívilo obec 50 účastníků zájezdu, který pořádala lounská pobočka Spolku rodáků a přátel města Loun a okolí. V předsálí Dělnického domu byli přítomní seznámeni s historií obce a významným hudebním obdobím 18. Století. Po společném obědě v restauraci „Na Rychtě“ následovala procházka po návsi spojená s výkladem předsedy NF K. B. Kopřivy p. Jaroslava Bárty k jednotlivým památkám. Velká pozornost byla věnována sloupu Nejsvětější Trojice z roku 1680, sloupu Nejsvětější Trojice a Panny Marie z roku 1715 a hlavně uměleckým dílům v kostele sv. Jakuba Většího. Mezi účastníky zájezdu byl i místní rodák, hudební skladatel PhDr. Zdeněk Šesták. Po prohlídce Cítolib odjeli účastníci do Dolního Ročova, kde se seznámili s památkami v augustiánském klášteře a vyslechli zde varhanní koncert z díla Karla Blažeje Kopřivy v podání Marie Šestákové. Odpoledne v 16.00 hodin přijelo 40 studentů dějin umění pod vedením profesora PhDr. Víta Vlnase PhD. Za přítomnosti zástupce Nadačního fondu si studenti prohlédli památky v kostele sv. Jakuba Většího. Jedna ze studentek přednesla svou seminární práci na téma „Barokní památky v Cítolibech“ v níž čerpala z knih „Cítoliby“ od PhDr. Roedla a „Musica antiqua Citolibensis“ od PhDr. Šestáka. Na požádání PhDr. Vlnase poskytl zástupce NF pan Bárta studentům své poznatky k historii a uměleckým památkám.

V pátek 21. května 2010 byl pořádán koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most. Pro nepříznivé počasí (déšť a zima) se koncertu zúčastnilo pouze 18 posluchačů.

NF pracoval v roce 2010 ve složení Jaroslav Bárta – předseda, Eva Parkmanová – místopředseda, Alena Němcová – členka správní rady, Ivanka Dvořáková, Helena Nejedlá, revizorka Alena Petržilková a hospodářka Blanka Hejlíková. Rok 2010 byl zaměřen především na prezentaci cítolibských památek široké veřejnosti. Tohoto úkolu se výborně zhostil předseda Nadačního fondu K. B. Kopřivy pan Jaroslav Bárta, který své průvodcovské umění předvedl 219 zájemcům. Majetek Nadačního fondu činil k 31.12.2010 celkem 62.401,80 Kč.

Romská poradkyně ve spolupráci s městysem Cítoliby uspořádali v Dělnickém domě 3. prosince 2009 pro romské děti Mikulášskou nadílku, na které zástupce Nadačního fondu p. Bárta seznámil děti a jejich rodiče s legendou o sv. Mikuláši, sv. Barboře a vzniku Vánočních svátků.

Dne 27. listopadu 2009 byl v kostele sv. Jakuba uspořádán koncert s názvem „K poctě sv. Mikuláše“. Herec pražských divadel, scénárista a režisér Vladimír Matějček připravil a přednesl legendu o životě tohoto světce. Jednotlivé části textu byly proskládány varhanními skladbami barokních mistrů v podání regenschoriho strahovských premonstrátů Vladimíra Roubala. Při poslední skladbě prošel prostorem kostela sv. Mikuláš doprovázený šesti anděly. Odcházející posluchači byli při východu z kostela obdarováni malými dárky. Bylo to krásné vyvrcholení neobvyklé akce, které se zúčastnilo 80 posluchačů. Na závěr nutno podotknout, že s posledními tóny koncertu spadl pořadatelům pořádný kámen ze srdce. Pan Matějček totiž onemocněl chřipkou a ráno v den koncertu oznámil telefonicky, že bude muset své vystoupení zrušit. Po hledání různých variant, jak vzniklou situaci řešit a zoufalé nabídce předsedy Nadačního fondu pana Bárty, že legendu alespoň přečte, sebral umělec své poslední síly a do Cítolib přijel.

Dne 19. října 2009 zajistil nadační fond průvodce po cítolibských památkách pro Společnost Václava Františka Červeného z Dubče u Prahy. Účastníci zájezdu shlédli v Cítolibech Sloup Nejsvětější Trojice a Panny Marie před zámkem, Sloup nejsvětější Trojice u rybníka na náměstí, sochy M. B. Brauna Víry a Chronose a na závěr se seznámili s památkami v kostele sv. Jakuba Většího – obraz Kázání sv. Jakuba Většího, oltář z dílny M. B. Brauna se Světlonoši. Pro 35 účastníků zájezdu byl rovněž podán stručný výklad o historii a zasvěcení kostela a působení hudebních skladatelů v 18. století.

První akcí tohoto roku byla spolupráce s vedením Severočeské filharmonie Teplice na uspořádání koncertu v kostele sv. Jakuba Většího v Cítolibech, který se uskutečnil 20. června 2009 a byl součástí 45. Ročníku hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2009. Organizační výbor festivalu vedle sedmi severočeských měst – Teplic, Děčína, Oseku, Chomutova, Klášterce nad Ohří, Litoměřic a Velkého Března – vybral Cítoliby, místo s významnou hudební historií. V Cítolibech se v rámci festivalu uskutečnil koncert s názvem Verner Collegium. Šest hudebníků (dvoje housle, viola, kontrabas, fagot a hoboj) s příjmením Verner, jejichž předkové pocházejí ze sousedních Líšťan, doprovázelo sopranistku paní Ludmilu Vernerovou, sólistku Státní opery Praha. Koncertu se zúčastnilo 70 posluchačů. Na programu byly skladby: Stabat mater – Giovanni Battista Pergolisi, Divertimento B dur – Michael Haydn, Aria in B „Siste ultricem dexteram“ – Karel Blažej Kopřiva, Sextet – Luigi Boccherini, Laudate Dominum, KV 339 – Wolfgang Amadeus Mozart, Sextet Es dur, op.81b – Ludwig van Beethoven, Exultate, Jubilate, KV 165 – Wolfgang Amadeus Mozart.

27. 9. 2008 se v cítolibském kostele  konal koncert pěveckého sboru Harmonie z Loun. V první polovině koncertu vystoupil pěvecký sbor, kde v některých skladbách zazpívala sopranistka paní Laura Marie Meyer. Druhá polovina koncertu byla věnována sólovým skladbám a francouzským skladatelům v provedení paní Meyer. Sbor i sólistku doprovázela pianistka Veronique Bary Roux. Obě umělkyně si považovaly za čest vystoupit s amatérským pěveckým sborem Harmonie v místě s tak významnou hudební minulostí a obdivovaly uměleckou výzdobu kostela. Během koncertu si 79 posluchačů vyslechlo skladby: Ave verum corpus – W.A.Mozart, Ave regina caelorum  A. Grandi, Ave Maria – Camille Saint-Saens, Maria Mater gratia – Gabriel Fauré, Laudate Dominum – W.A. Mozart, Panis Angelicus – C. Franck. Ve druhé polovině zazněly drobné skladby významných francouzských skladatelů. Své dojmy a pocity z koncertu zaslala pražská posluchačka Ing. Jana Lacinová redakci týdeníku Press. Obsah dopisu byl zveřejněn 8. 10. 2008.

26. 6. 2008 se v budově ZŠ konal výchovný koncert smyčcového kvarteta při Severočeské filharmonii Teplice. Za Nadační fond se ho zúčastnil pan Bárta, který po dohodě s primáriem kvarteta, panem Romanem Dietzem, ředitelem Severočeské filharmonie seznámil děti s hudební historií Cítolib.

31. 5. 2008 se v kostele sv. Jakuba Většího konal koncert Pěveckého sboru severočeských učitelů z České Lípy, na kterém bylo vzpomenuto 300. výročí narození Václava Jana Kopřivy, rodáka ze sousedního Brloha, zakladatele tzv. Cítolibské skladatelské školy. Na koncert přispěl částkou 1.000,- Kč i MěÚ Louny (obec Brloh je součástí města Loun). Během koncertu zazněly skladby: Ecce quomodo – Jacobus Gallus (tuto skladbu nastudoval sbor na přání správního výboru, neboť byla nejoblíbenější skladbou členů cítolibského pěveckého sboru v letech 1969 – 1972), Gloria – Zd. Lukáš, Zdrowaš Krulevno vyborna – A.Košewski, Výběr z liturgie Sv. Jana Zlatoústého – P. I. Čajkovskij,  Truverská mše – P. Eben, Když jsem já šel skrze Louny – lidová, Aká si mi krásná - E. Suchoň. Koncert si vyslechlo 64 posluchačů.

6. 5. 2008 navštívili městys Cítoliby studenti Univerzity třetího věku při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Součástí jejich návštěvy byla přednáška PhDr. Zdeňka Šestáka o významné hudební minulosti Cítolib v 18. století, která byla doplněna ukázkami z nahrávek skladeb na CD nosičích. Poté se studenti odebrali do kostela sv. Jakuba Většího, kde je předseda Nadačního fondu pan Jaroslav Bárta seznámil s historií obce , kostela a jeho uměleckými skvosty od M.B. Brauna a V.V. Rainera. Potom následovala prohlídka náměstí s výkladem z církevních legend u jednotlivých soch svatých a obou sloupů Nejsvětější trojice.

V březnu 2008 došlo ke změně ve správní radě Nadačního fondu, předsedou nadále zůstává Jaroslav Bárta, místopředsedou se stala  Eva Parkmanová a tříčlennou správní radu doplnila Alena Němcová. Bývalý místopředseda Miroslav Borl zůstává nadále členem. Nadační fond opustily Stanislava Profousová a Věra Pokorná (2007). Dalšími členy zůstávají Ivanka Dvořáková, Helena Nejedlá, revizorka Alena Petržilková a hospodářka Blanka Hejlíková.

8. 2. 2008 položili členové Nadačního fondu a starosta městyse u příležitosti 300. výročí narození Václava Kopřivy, zakladatele cítolibské skladatelské školy, kytičku k pamětní desce na  Staré škole.

26. prosince 2007

Koncert v kostele

od 18.30 v cítolibském kostele sv. Jakuba Většího konal koncert Ročovského smíšeného pěveckého sboru, který zazpíval české i evropské koledy, jimiž potěšil kolem osmdesáti posluchačů.

13. prosince 2007

Beseda s dětmi

ve spolupráci s MLK uspořádal Nadační fond besedu s dětmi na téma Vánoční příběh. Zúčastnilo se jí 15 dětí, z toho i několik romských. Příběh obsahoval cestu tesaře Josefa z Nazareta do Betléma, narození Ježíše, obavy Heroda Velikého o zbavení moci Ježíšem a povraždění chlapců do 3let věku. Jednotlivé části vánočního příběhu byly zpestřeny odpovídajícími koledami.

8. a 9. prosince 2007

Výstava betlémů Manželů Poncarových z Loun

V kostele se uskutečnila výstava betlémů manželů Poncarových z Loun, vystaveno bylo 214 betlémů jejichž krásu obdivovalo 351 návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.

7. října 2007

Přednáška o historii obce

Nadační fond zastoupen panem Bártou ve spolupráci s místní knihovnicí paní Horákovou uspořádali pro úředníky Městského úřadu Louny hodinovou přednášku o historii obce (pí Horáková). Součástí přednášky byla prohlídka památek v kostele sv. Jakuba Většího a procházka po památkách na návsi, což zajistil pan Bárta.

19. září 2007

Přednáška na téma Cítoliby – perla baroka

uspořádal pro posluchače Univerzity třetího věku při Městské knihovně Louny v malém sále Dělnického domu přednášku na téma Cítoliby – perla baroka. Její součástí byla historie obce, umělecká díla v kostele sv. Jakuba většího včetně jeho historie, prohlídka návsi s výkladem církevních legend. Velká pozornost byla věnována oběma sloupům Nejsvětější Trojice na návsi.

23. září 2006

Musica antiqua Citolibensis

přednáška PhDr. Zdeňka Šestáka pořádaná Spolkem pro duchovní hudbu a Nadačním fondem K.B. Kopřivy v chrámu sv. Jakuba, Cítoliby

odpoledne varhanní koncert Marie Šestákové - Langrové z děl českých barokních mistrů a K.B. Kopřivy v augustiánském klášteře v Dolním Ročově

8. října 2005

koncert z díla Zdeňka Šestáka, pořádaný u příležitosti jeho 80. narozenin

Louny, Vrchlického divadlo

24. května 2004

Musica antiqua Citolibensis

celovečerní koncert věnovaný cítolibským hudebním mistrům 18. století v rámci Mezinárodního festivalu Pražské jaro - zájezd

Praha, Rudolfinum

31. srpna 2002

posezení na konci léta s vystoupením Collegium flautini z lounské hudební školy

Louny

29. června 2002

houslový absolventský koncert Šárky Langrové

Dům kultury, Louny

1. července 2000

Musica antiqua Citolibensis

koncert byl vysílán přímým přenosem v Českém rozhlase

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

22. dubna 2000

koncert Pocta Karlu Blažeji Kopřivovi

v rámci festivalu "Jarní svátky hudby 2000"

Praha, AMU

25. prosince 1999    

koncert Pocta Jakubu Lokajovi

premiera České mše pro sbor, dechové nástroje a varhany 

Praha, AMU

29. srpna 1999      

dětský koncert Vzhůru srdce V.

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

26. června 1999     

Kociánovo kvarteto 

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

4. dubna 1999       

koncert Pocta Karlu Blažeji Kopřivovi

Praha, AMU

25. prosince 1998     

zahajovací koncert Novoročního festivalu Zimní slavnosti Pocta Václavu Janu Kopřivovi

Praha, AMU

22. srpna 1998     

dětský koncert Vzhůru srdce IV

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

4. července 1998

Musica antiqua Citolibensis

koncert byl vysílán přímým přenosem na stanici Vltava + televizní záznam

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

23. dubna 1998     

beseda s klavirním virtuosem Milanem Langrem

Cítoliby

30. října 1997

beseda se skladatelem PhDr. Zdeňkem Šestákem

Moje cesta za poznáním neznámé české hudební kultury 18. století

doplněno gramofonovými nahrávkami

Cítoliby

31. srpna 1997    

dětský kocert a recitace Vzhůru srdce III

výtěžek koncertu byl věnován na obnovu knihovny gymnázia v Otrokovicích, která byla zničena při povodni

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

22. června 1997    

koncert Stamicova kvarteta

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

6. ledna 1997       

Musica antiqua Citolibensis

koncert byl vysílán přímým přenosem na stanici Vltava, projevila o něho značný zájem Evropská rozhlasová unie; přímý přenos přebíralo 14 rozhlasů, ze záznamu dalších 12 ( Evropa, Kanada, Izrael … )

Praha, Rudolfinum

10. října 1996        

beseda s šéfdirigentem Státní opery Praha profesorem Jiřím Stárkem

Cítoliby

31. srpna 1996      

dětský koncert Vzhůru srdce II

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

22. listopadu 1995

koncert z díla Zdeňka Šestáka, pořádaný u příležitosti jeho 70. narozenin

úvodní text dr. Karla Mlejnka přednesl Radovan Lukavský

Praha, Rudolfinum

1. září 1995            

dětský koncert a recitace Vzhůru srdce I

koncert byl připomínkou 210. výročí úmrtí skladatele Karla Blažeje Kopřivy

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

17. června 1995      

přednáška o historii obce a cítolibské hudbě

hostující pěvecký sbor Čerchovan z Domažlic zazpíval mešní písně

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

březen – květen 1995    

oprava fasády a nová střecha na „staré cítolibské škole“, kde je umístěna pamětní deska skladatelů Kopřivů – působiště kantorů

26. května 1995    

Francouzská barokní hudba 17. a 18. století

koncert komorního dechového souboru Philidor, který byl hostem Mezinárodního festivalu Pražské jaro (stejný repertoár soubor zahrál i v Cítolibech), soubor je začleněn z titulu své objevitelské a interpretační myšlenky do programu UNESCO, nazvaného „Časový prostor baroka„ (hra na originální dobové nástroje)

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

24. června 1994    

Musica antiqua Citolibensis

koncert z děl Václava Jana Kopřivy, Karla Blažeje Kopřivy a Jakuba Lokaje

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

24. června 1993    

Musica antiqua Citolibensis

koncert z díla Václava Jana a Karla Blažeje Kopřivy pořádaný Českým rozhlasem byl vysílán přímým přenosem a  přebírán v rámci Evropské rozhlasové unie zahraničními stanicemi

chrám sv. Jakuba, Cítoliby

Městys

Svátek

Svátek má Leoš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Nepřehlédněte

TÁBOR

předchozí ročníky:

Pravidelné akce

klub69

SKCkočárkoik

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Najdete nás také zde

facebook

insta

Rozpočet městyse

rozpocet

Monitor - kompletní přehled veřejných financí

Zveřejnění

profil zadavatele veřejných zakázek


Usnesení Zastupitelstvaa rady Obce

Městys Cítoliby