Menu
Městys Cítoliby
MěstysCítoliby

do roku 2021

Odpadové hospodářství

Svozový kalendář na rok 2024 

Zastupitelé městyse Cítoliby na svém 3. Zasedání schválili vyhlášku č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Cítoliby s účinností ode dne vyhlášení.

Odkaz: uredni-deska

Možnosti třídění (separace)

Z novely zákona o odpadech mají obce povinnost zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů.

V Cítolibech třídíme papír, plastové obaly a sklo, pro tyto komodity využíváme barevné kontejnery.  Zelený kontejner je určen pro sběr skla, modrý pro sběr papíru a žlutý pro sběr PET lahví. Celkem máme v obci pět tzv. hnízd na tříděný odpad a to v ulicích: B. Němcové (u MŠ), K Zastávce (u bývalé jídelny Osevy), Chlumčanská (v proluce), Postoloprtská (u Dělnického domu) a Fibichova (proluka proti ulici Smetanova).

Proč třídit?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění ukládá i zákon o odpadech a mnozí z nás si neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec a následně obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá.      Čím více odpadů my občané vytřídíme, tím více peněz obec obdrží.

Jak kontejnery správně používat ???

TŘÍDÍME PAPÍR

 • Do kontejneru patří noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.
 • Do kontejneru nepatří papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, nápojové kartony.
 • V kontejnerech by však měl skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný nebo od bláta.
 • Co se stane s papírem po vytřídění ??? … RECYKLACE: papír se rovnou odváží do dotříďovacího zařízení  surovin v Chomutově, kde se papír po přetřídění předává do papíren v Pasekách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem či na Moravu do Žimrovic nebo do Štětí.

TŘÍDÍME PET LAHVE

 • Do kontejneru patří pouze sešlápnuté a čisté PET lahve od nápojů.
 • Do kontejneru nepatří nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné plasty.
 • V kontejnerech by však měly skončit pouze čisté sešlápnuté a víčkem zajištěné PET lahve, nikdy ne PET lahve znečištěné.
 • Co se stane s PET lahví po vytřídění ??? … RECYKLACE: PET lahve se na třídičce ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky a nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny

TŘÍDÍME SKLO

 • Do kontejneru patří veškeré obalové sklo a tabulové sklo.
 • Do kontejneru nepatří drátosklo, zrcadla,  keramika nebo porcelán.
 • V kontejnerech by však mělo skončit pouze sklo čisté, v ideálním případě zbavené kovových uzávěrů.
 • Co se stane se sklem po vytřídění ??? … RECYKLACE: sklo se skladuje na překladišti, jeho dalším odběratelem je firma AMT Příbram, jeden z největších dodavatelů skla pro sklárny v ČR.
 • Svoz vyseparovaného odpadu probíhá klasickým popelářským vozem s lineárním presem v případě papíru, skla a pet lahví. Toto vozidlo je víceúčelové a dokáže svážet jak odpad z popelnic, tak po vyčištění i z kontejnerů na tříděný odpad !!  Proto nepodléhejte panice v okamžiku, když uvidíte, že se tříděný odpad sype do popelářského vozu!! Tímto způsobem se šetří provozní náklady !!! 
 • Kdo chce doma pohodlně třídit odpad, neměl by si nechat ujít zajímavou příležitost. Na úřadě městyse jsou k zakoupení sady třídících tašek za cenu 30,- Kč malé a 35,- Kč velké. Každá sada obsahuje tři barevně odlišené třídicí tašky z omyvatelného materiálu - modrá na papír, zelená na sklo a žlutá na PET lahve, které se dají vzájemně spojit a usnadní Vám odnos sběru ke kontejnerům na tříděný odpad.

Třídění do barevných pytlů

 • Dále je v obci v souladu s vyhláškou č. 321/2014 zavedený pytlový sběr. V kanceláři Úřadu městyse Cítoliby  jsou bezplatně vydávány pytle na tříděný odpad - oranžový na nápojové kartony (mléko, kefír, krabicové víno, smetana, džusy), šedý na kovové obaly (plechovky od potravin, nápojové plechovky a kovové nádoby od kosmetiky) a žlutý na ostatní plasty kromě PET lahví, pro které je určený žlutý kontejner (takže např. pro kelímky od jogurtů, plastové nádoby, sáčky, folie, plastové tašky a jiné výrobky z plastů). Naplněné pytle se odkládají kdykoli ke vchodu do Sběrného dvora v Cítolibech, v žádném případě se neodvážejí do Loun!

Třídíme SMĚSNÉ PLASTY

 • Do pytle patří veškeré vymyté kelímky od jogurtů, másel, salátů  apod., láhve a kanystry od drogerie, plastové hračky, polystyren,  kbelíky, apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů.
 • Do pytle nepatří znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a potravin.
 • Co se stane se směsným plastem po vytřídění ??? … RECYKLACE: výroba spojovacích systémů pro zpevnění travnatých ploch, parkovišť, vozovek, pytle na odpad.
 • Třídíme NÁPOJOVÉ KARTONY (Tetra Packy)
 • Do pytle patří krabice od džusů, mléka, vína …
 • Do pytle nepatří ostatní papírové nebo plastové krabice.
 • Co se stane s Nápojovými kartony po vytřídění ??? … RECYKLACE: výroba papíru a izolačních desek do stavebnictví.

Třídíme KOVOVÉ OBALY

 • Do pytle patří plechovky od nápojů, použité spreje, osvěžovače vzduchu, konzervy, zátky od skleněných lahví, plechová víčka, veškeré menší kovy.
 • Do pytle nepatří ostatní nekovový odpad.
 • Co se stane s kovovými obaly po vytřídění ??? … RECYKLACE: kovy slouží pro další výrobu.

Třídit odpad lze i na místním hřbitově, kde jsou nádoby na plast a sklo. Sběr papíru probíhá i v místní Základní škole.

Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do nádob a pytlů na tříděný odpad vhazovat to, co do nich nepatří, pak veškeré třídění nebude k ničemu, odpad se bude muset odstranit jako komunální odpad  a nakonec se ještě prodraží.

Nebezpečný odpad

jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory.

Kam s ním: lze odevzdat ve Sběrném místě v Cítolibech, ulici Malíře Sochora, případně ve Sběrném dvoře firmy Marius Pedersen a.s. v Lounech, ulici Rybalkova (naproti autoservisu Myslivec. Rádi Vám s odvozem po telefonické domluvě na čísle úřadu: 415 691 134 pomůžeme.

Textil

Městys Cítoliby uzavřel s Diakonií Broumov smlouvu na bezplatný pronájem kontejneru na použitý textil a obuv. Do kontejneru, který je umístěn ve Sběrném místě v ulici Maliře Sochora můžete odložit:

 • Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
 • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
 • Hračky
 • Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily

Vše nepoškozené, suché a čisté.!!!!!

Objemný odpad

je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).

Kam s ním: lze odložit na sběrné vozidlo městyse přistavené k nemovitosti na vyžádání, případně 200 kg odpadu ročně na občana staršího 15ti let po předložení OP ve Sběrném dvoře firmy Marius Pedersen a.s. v Lounech, ulici Rybalkova (naproti autoservisu Myslivec). Rádi Vám s odvozem po telefonické domluvě na čísle úřadu: 415 691 134 pomůžeme. 

Bioodpad

je materiál rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).

Kam s ním: Bioodpad lze odkládat ve Sběrném dvoře v ulici Malíře Sochora v Cítolibech od dubna do října vždy ve středu od 17:00 do 18:00 a v sobotu od 16:00 do 17:00 hodin.  Bioodpad je nadále odvážen do kompostárny za hřbitovem a pevné části drceny na štěpek obecními pracovníky.

Stavební odpad

je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu.

Kam s ním: Městys zajistil možnost bezplatného uložení stavebního odpadu fyzickými nepodnikajícími osobami s trvalým pobytem v městysi v množství až 200 kg na takovou osobu a kalendářní rok, a to na území města Louny, v ulici Rybalkova, ve sběrném dvoře firmy Marius Pedersen, a.s.

Elektroodpad

Je malý i velký domácí elektrospotřebič, zjednodušeně řečeno „vše co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie“ v kompletním stavu. POZOR! - pokud dojde k odmontování některé části elektrospotřebiče, již se nejedná o elektroodpad, ale o nebezpečný odpad!!!

Městys Cítoliby má zajištěn zpětný odběr elektrozařízení s firmou Elektrowin a.s.

Kam s ním: na vyhrazené místo ve Sběrném místě v ulici Malíře Sochora v Cítolibech. Pokud si nejste schopni odvoz zajistit sami, rádi Vám po telefonické domluvě na čísle úřadu: 415 691 134 pomůžeme.

Chlazení

(skupina č. 1)

Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek

Velké spotřebiče

(skupina č. 1 a 6)

Pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření  a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro  vytápění  místností,  lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, vrtačky s rozměry  většími než 40x80x50 cm; pily s rozměry většími než  40x80x50 cm; zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání,  ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry  většími než 40x80x50 cm; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné  použití s rozměry většími než 40x80x50cm; zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti s rozměry  většími než 40x80x50 cm; ostatní elektrické nástroje  s rozměry  většími než 40x80x50 cm

Bag – ostatní spotřebiče

(skupina č. 1, 2 a 6)

POUZE POKUD SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ S ROZMĚRY MENŠÍMI NEŽ 49x80x50 CM (skupiny 1, 2 a 6):

Mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy; topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo; váhy, vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad!

Odpadkové koše, pytlíky na psí exkrementy

Po obci je rozmístněno 33 venkovních odpadkových košů, které jsou určeny pro sběr odpadu na veřejných místech (parky, ulice, zastávky atp.). V žádném případě neslouží pro odkládání odpadu z domácností!!!! Na pěti místech (u pošty, před NS, na Tyršově náměstí a v ulicích Skl. Kopřivy a Chlumčanská) je vedle koše umístěn zásobník na pytlíky na psí exkrementy. Součástí každého pytlíku je jednoduchá lopatka z kartonového papíru, která umožní snadnou manipulaci. Mělo by být samozřejmostí, že si každý majitel po svém psím miláčkovi uklidí!!!

Směsný komunální odpad

MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ VYTVOŘENÉHO ODPADU: na jednu osobu činí 15 litrů týdně.

VÝJIMKY:

 1. max. 2 osoby nad 65 let s ekologickým vytápěním – nádoba 60l pronajatá, svoz 1 x za 14 dní za cenu 500,- Kč ročně.
 2. 1 osoba nad 65 let s ekologickým vytápěním – nádoba 60l pronajatá, svoz 1x za 14 dní za cenu 500,- Kč ročně.
 3. 1 osoba nad 65 let s neekologickým vytápěním – nádoba 110l pronajatá, svoz 1x za 14 dní za cenu 500,- Kč ročně.
 4. pro chataře a chalupáře je stanovena paušální platba 500,- Kč ročně, která zahrnuje 5 ks pytlů o objemu 110l na směsný komunální odpad, možnost uložení tříděného odpadu do barevných kontejnerů a pytlů a možnost uložení zeleného odpadu ve sběrném dvoře za ocelokolnou v Cítolibech.

PRO LIKVIDACI MIMOŘÁDNĚ ZVÝŠENÉHO OBJEMU DOMÁCÍHO ODPADU je na úřadě městyse možnost zakoupení:       

Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad:         70,- Kč/ks včetně DPH.

Pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad:          40,- Kč/ks včetně DPH.

Svoz každý týden ve čtvrtek

 • 1x týdně
 • kombinovaný (zimní období listopad - duben) 1x týdně (letní období květen - říjen) 1x 14 dnů každý lichý týden
 • 1x 14 dnů každý lichý týden

Ceník platný od 1.1.2020

Ceník platný od 1.1.2021

Služby Multicar: 14 kč/km

Asekol - environmentální vyúčtování za rok 2016

Asekol - environmentální vyúčtování za rok 2017

Občan

Svátek

Svátek má Leoš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Nepřehlédněte

TÁBOR

předchozí ročníky:

Pravidelné akce

klub69

SKCkočárkoik

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Najdete nás také zde

facebook

insta

Rozpočet městyse

rozpocet

Monitor - kompletní přehled veřejných financí

Zveřejnění

profil zadavatele veřejných zakázek


Usnesení Zastupitelstvaa rady Obce

Městys Cítoliby