Navigace

Obsah

Obecní policie Cítolibyvizitka

Služebna: Zeměšská 219, 439 02  Cítoliby (vstup ze zahrady)

Telefon: +420 603 298 928

E-mail: obecni.policie@obec-citoliby.cz

 

MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL


Pro zlepšení obecního pořádku a ku zlepšení všeobecného soužití se městys Cítoliby rozhodl v roce 2016 zřídit jednotku obecní policie ke zmíněným účelům.

Rádi bychom občany vyzvali k pomoci při naší činnosti, neboť občané samotní jsou za pořádek a vztahy v obci zodpovědní. Spíš než pátrací činnost je tímto myšlena prevence a případné ohlášení.

Děkujeme.

 


 

Pro lepší pochopení toho, k čemu se obecní (městská) policie zakládá, slouží zákon 553/1991 Sb. (zákon České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii). Souhrn práce obecní policie je uveden v paragrafu č. 2:

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

Práva a povinnosti jako taková jsou sepsána od paragrafu č. 6 (pro rozsáhlost textu bude na kompletní zákon uveden odkaz). Pro lepší přehlednost lze říci, že obecní policie řeší delikty do úrovně přestupků, ostatní kriminální činnost spadá pod pravomoci státní policie.

Odkaz na zákon o Městské policii: zákon České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii

 


dotace na vybavení OP od KÚÚK